Lời bài hát: Phát tài Phát phúc-China Dolls

Bài hát Fa Cai Fa Fu Zhong Guo Nian 发财发福中国年 PHÁT TÀI PHÁT PHÚC do China Dolls biểu diễn có thể nói là một trong những bài hát vui nhộn nhất trong mỗi dịp xuân về.

Dưới đây là lời bài hát ( bao gồm cả Pinyin) : 

cái shén lái qiāo wǒ jiā mén
财  神   来  敲   我 家  门
The god of Wealth knocked at my door
wá wa lái diǎn dēng
娃 娃 来  点   灯
Wa Wa light a light
xīn yè hóng bāo jiā biān pào shēng
新  夜 红   包  加  鞭   炮  声
New night red bag with whiplash sound
duō cái yòu duō fú
多  财  又  多  福
Much wealth, much happiness
gōng xǐ lā zhōng guó wá wa
恭   喜 啦 中    国  娃 娃
Congratulations Chinese doll
fā cái lā zhōng guó wá wa
发 财  啦 中    国  娃 娃
Make a fortune with Chinese dolls
kāi shì lā
开  市  啦
Open city!
zhù dà jiā xīn nián gōng xǐ gōng xǐ fā cái
祝  大 家  新  年   恭   喜 恭   喜 发 财
I wish you a happy New Year
zhōng guó wá wa
中    国  娃 娃
Eva Eva in the countries
zhù dà jiā kuài kuài lè lè jiàn cái yǒu fú
祝  大 家  快   快   乐 乐 见   财  有  福
I wish you a happy happy wealth
fú qi lā
福 气 啦
The gas!
zhù dà jiā xīn nián gōng xǐ gōng xǐ fā cái
祝  大 家  新  年   恭   喜 恭   喜 发 财
I wish you a happy New Year
zhōng guó wá wa zhù dà jiā
中    国  娃 娃 祝  大 家
Wish you all the best
Happy happy new year
Happy happy new year
yì tiān yi tiān dì guò qù
一 天   一 天   地 过  去
One day a day to go to
xīn nián yòu lái lín
新  年   又  来  临
The New Year is here again
nǐ wǒ bù fēn lí
你 我 不 分  离
You and I are inseparable
bù guǎn dào shì jiè gè dì
不 管   到  世  界  各 地
Not to the world
tóng yàng de qì xī
同   样   的 气 息
The same breath
jiā jiā dōu huān xǐ
家  家  都  欢   喜
The whole family is happy
hǎo yùn lái jiē zhe lái
好  运  来  接  着  来
Good luck will follow
gōng xǐ gōng xǐ fā dà cái
恭   喜 恭   喜 发 大 财
Laugh and laugh and make a fortune
kè rén lái xīn huā kāi
客 人  来  心  花  开
Visitors come to the heart of flowers
shēng yi xīng lóng xiào kāi huái
生    意 兴   隆   笑   开  怀
Life will make you smile
hǎo yùn lái gún gǔn lái
好  运  来  滚  滚  来
Good luck roll roll
wǒ bǎ dà hóng bāo dǎ kāi
我 把 大 红   包  打 开
I open the big red bag
wǒ de ài ràng nǐ dài
我 的 爱 让   你 带
My love let you take
gē wǔ fēng kuáng tiào qǐ lái
歌 舞 疯   狂    跳   起 来
The song and dance began to dance wildly
cái shén lái qiāo wǒ jiā mén
财  神   来  敲   我 家  门
The god of Wealth knocked at my door
wá wa lái diǎn dēng
娃 娃 来  点   灯
Wa Wa light a light
xīn yè hóng bāo jiā biān pào shēng
新  夜 红   包  加  鞭   炮  声
New night red bag with whiplash sound
duō cái yòu duō fú
多  财  又  多  福
Much wealth, much happiness
gōng xǐ lā zhōng guó wá wa
恭   喜 啦 中    国  娃 娃
Congratulations Chinese doll
fā cái lā zhōng guó wá wa
发 财  啦 中    国  娃 娃
Make a fortune with Chinese dolls
kāi shì lā
开  市  啦
Open city!
zhù dà jiā xīn nián gōng xǐ gōng xǐ fā cái
祝  大 家  新  年   恭   喜 恭   喜 发 财
I wish you a happy New Year
zhōng guó wá wa
中    国  娃 娃
Eva Eva in the countries
zhù dà jiā kuài kuài lè lè jiàn cái yǒu fú
祝  大 家  快   快   乐 乐 见   财  有  福
I wish you a happy happy wealth
fú qi lā
福 气 啦
The gas!
zhù dà jiā xīn nián gōng xǐ gōng xǐ fā cái
祝  大 家  新  年   恭   喜 恭   喜 发 财
I wish you a happy New Year
zhōng guó wá wa zhù dà jiā
中    国  娃 娃 祝  大 家
Wish you all the best
Happy happy new year
Happy happy new year
yì tiān yi tiān dì guò qù
一 天   一 天   地 过  去
One day a day to go to
xīn nián yòu lái lín
新  年   又  来  临
The New Year is here again
nǐ wǒ bù fēn lí
你 我 不 分  离
You and I are inseparable
bù guǎn dào shì jiè gè dì
不 管   到  世  界  各 地
Not to the world
tóng yàng de qì xī
同   样   的 气 息
The same breath
jiā jiā dōu huān xǐ
家  家  都  欢   喜
The whole family is happy
hǎo yùn lái jiē zhe lái
好  运  来  接  着  来
Good luck will follow
gōng xǐ gōng xǐ fā dà cái
恭   喜 恭   喜 发 大 财
Laugh and laugh and make a fortune
kè rén lái xīn huā kāi
客 人  来  心  花  开
Visitors come to the heart of flowers
shēng yi xīng lóng xiào kāi huái
生    意 兴   隆   笑   开  怀
Life will make you smile
hǎo yùn lái gún gǔn lái
好  运  来  滚  滚  来
Good luck roll roll
wǒ bǎ dà hóng bāo dǎ kāi
我 把 大 红   包  打 开
I open the big red bag
wǒ de ài ràng nǐ dài
我 的 爱 让   你 带
My love let you take
gē wǔ fēng kuáng tiào qǐ lái
歌 舞 疯   狂    跳   起 来
The song and dance began to dance wildly
cái shén lái qiāo wǒ jiā mén
财  神   来  敲   我 家  门
The god of Wealth knocked at my door
wá wa lái diǎn dēng
娃 娃 来  点   灯
Wa Wa light a light
xīn yè hóng bāo jiā biān pào shēng
新  夜 红   包  加  鞭   炮  声
New night red bag with whiplash sound
duō cái yòu duō fú
多  财  又  多  福
Much wealth, much happiness


Để có thể hát các bài hát tiếng Trung theo Pinyin (Bính âm) chuẩn đồng thời có thể giao tiếp cơ bản tiếng Hoa, các bạn có thể tham khảo Khóa học online Biết tiếng Trung trong 5 giờ (sỡ hữu khóa học trọn đời) tại Unica.

Câu lạc bộ Tiếng Hoa

Leave a Reply