Những điều đảng viên không được làm!

Là một Đảng viên gương mẫu, ưu tú, mỗi một Đảng viên phải không ngừng cố gắng, phấn đấu, kiểm điểm và tự kiểm điểm. Đặc biệt, Đảng viên tuyệt đối không được làm những điều sau đây.

Căn cứ:

Quy định 47-QĐ/TW năm 2011

Hướng dẫn 03-HD/UBKTTW

Điều 1/ Nói, làm trái hoặc không thực hiện theo Điều lệ Đảng…, làm những việc pháp luật không cho phép

Theo Điều 2 Điều lệ Đảng, Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng Cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm, không được phát ngôn, trả lời phỏng vấn, viết bài cho báo chí có nội dung trái Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật…

Tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 1 Hướng dẫn 03, Đảng viên sẽ không bị coi là vi phạm nếu phát biểu, nêu ý kiến khác nhau trong cuộc hội thảo khoa học, cuộc họp, hội nghị… được cơ quan, tổ chức Đảng, Nhà nước… tổ chức hoặc cho phép tổ chức.

Điều 2/ Cung cấp, để lộ, làm mất, viết bài, đăng, phát tán, xúi giục người khác tuyên truyền thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước, những quan điểm trái với đường lối của Đảng, pháp luật:

 • Bí mật gồm thông tin, tài liệu được quy định là thông tin, tài liệu mật, có đóng dấu “MẬT”, “TỐI MẬT”, “TUYỆT MẬT” hoặc chỉ lưu hành nội bộ.

 • Những chính sách, đường lối… đang nghiên cứu, soạn thảo hoặc đã hoàn thành nhưng chưa được phép công bố.

Điều 3/ Đăng bài sai sự thật, vu cáo, bịa đặt, quy kết về tội danh, mức án trước khi xét xử; tàng trữ, sản xuất, phát tán tác phẩm không lành mạnh, mang tính kích động, không đúng sự thật gồm:

 • Kích động chống Đảng, chống Nhà nước, chế độ, khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 • Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, tâm lý, gây thù hằn giữa các dân tộc, tôn giáo…

 • Xuyên tạc lịch sử, phản ánh không đúng sự thật về Đảng, Nhà nước, dân tộc Việt Nam… Phản ánh những vấn đề lịch sử của Đảng chưa được phép công khai.

 • Xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự của tổ chức; danh dự, nhân phẩm, bí mật đời tư cá nhân.

 • Truyền bá văn hóa phẩm phản động, đồi trụy, có tính chất mê tín…

Điều 4/ Gây mất đoàn kết; đe dọa, trù dập, trả thù người tố cáo, phê bình, góp ý; đả kích, vu cáo, xúc phạm người khác như:

 • Chủ trì, vận động, lôi kéo, tập hợp Đảng viên, quần chúng nhằm tranh giành lợi ích kinh tế, chính trị, vị trí công tác, chức vụ trong bầu cử, bổ nhiệm, sắp xếp, bố trí cán bộ của Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp.

 • Lợi dụng quyền phê bình, tự do ngôn luận để phát ngôn hoặc nhận xét, bình luận, đánh giá ngoài phạm vi tổ chức cho phép; đả kích, vu cáo, xúc phạm tập thể và cá nhân.

 • Đe dọa, trả thù, trù dập dưới mọi hình thức người tố cáo, phê bình, góp ý với bản thân, bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột hoặc tổ chức do mình phụ trách.

Điều 5/ Tố cáo mang tính bịa đặt; xúi giục, cưỡng ép người khác khiếu nại, tố cáo; gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến nơi không có thẩm quyền giải quyết:

 • Tạo dựng sự việc không có thật hoặc xuyên tạc sự việc để tố cáo.

 • Viết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên; dưới dạng tờ rơi… nhằm hạ uy tín của tổ chức hoặc cá nhân.

 • Cùng người khác tham gia viết, ký tên trong một đơn tố cáo.

 • Tổ chức, tham gia, kích động, xúi giục, lôi kéo, cưỡng ép người khác tố cáo, khiếu nại dưới mọi hình thức.

 • Cố ý gửi hoặc phát tán đơn khiếu nại, tố cáo dưới mọi hình thức đến những nơi không có thẩm quyền giải quyết.

Điều 6/ Biểu tình, tập trung đông người gây mất an ninh, trật tự.

 • Chủ trì, tổ chức, tham gia hoặc ủng hộ, vận động, xúi giục, ép buộc người khác tham gia các hội trái quy định; tham gia biểu tình gây mất an ninh, trật tự.

 • Tập trung đông người gây mất an ninh, trật tự.

Điều 7/ Tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh của tổ chức Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội khi chưa được cho phép.

Quy định này chỉ áp dụng với các chức danh phải được tổ chức Đảng giới thiệu hoặc cho phép.

Điều 8/ Quan liêu, thiếu trách nhiệm, bao che, báo cáo sai sự thật, lạm quyền, nhũng nhiễu khi thực hiện nhiệm vụ.

 • Quan liêu: Rời xa thực tế, không kiểm tra, giám sát, đôn đốc cấp dưới thực hiện, không áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm.

 • Thiếu trách nhiệm: Thực hiện chức trách, nhiệm vụ không đầy đủ, không đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình; trốn tránh, đùn đẩy, thoái thác trách nhiệm…

 • Lạm quyền, nhũng nhiễu khi thực hiện nhiệm vụ: Gây khó khăn, phiền hà, đặt ra điều kiện, thủ tục trái quy định; vòi vĩnh trong quá trình thực hiện trách nhiệm.

 • Gọi điện thoại, nhắn tin, viết thư, giới thiệu, tạo sức ép… để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột nhận được hợp đồng, dự án, trúng thầu, được chỉ định thầu, được tạo điều kiện thuận lợi, ưu đãi bất hợp lý về thuế…

Điều 9/ Làm trái quy định của Đảng và pháp luật trong một số lĩnh vực; Thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; Gây phiền hà, khó khăn cho đối tượng kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; Bao che, dung túng, tiếp tay để làm trái quy định trên.

Một số lĩnh vực đó gồm:

 • Giao đất, thu hồi đất, thay đổi mục đích và quyền sử dụng đất; cho thuê, lấn chiếm, mua bán trái phép, sử dụng không đúng mục đích đất được giao, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

 • Quản lý nhà, trụ sở làm việc, tài sản, vốn, tài chính của Đảng và Nhà nước.

 • Huy động vốn và thực hiện hoạt động cho vay vốn tín dụng.

 • Thẩm định, phê duyệt, đấu thầu dự án hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi dưới mọi hình thức cho cá nhân, tổ chức, cơ quan mà mình có liên quan.

 • Triển khai không kịp thời, có hiệu quả các chính sách về an sinh xã hội; cứu trợ, cứu nạn; tham ô hoặc làm thất thoát tiền, vật chất phục vụ các hoạt động trên.

Điều 10/ Lợi dụng chức vụ, can thiệp, tác động đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người khác được bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, đi học, đi nước ngoài; để chiếm dụng, vay, mượn tiền, tài sản của đối tượng trực tiếp quản lý trái quy định.

Điều 11/ Chủ trì, tham mưu, đề xuất, tham gia ban hành các văn bản trái quy định. Tạo điều kiện hoặc có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình nhằm trục lợi.

Điều 12/ Đưa, nhận, môi giới hối lộ hoặc lợi dụng vị trí công tác để môi giới hưởng thù lao dưới mọi hình thức:

 • Nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ; tiếp tay, bao che, dung túng cho việc đưa, nhận, môi giới hối lộ.

 • Gợi ý, đòi hỏi, ép buộc tổ chức, cá nhân phải nộp những khoản phí không đúng quy định khi giải quyết công việc nhằm trục lợi.

Điều 13/ Báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, lịch sử bản thân không trung thực; kê khai tài sản, thu nhập không đúng, quy định; mở tài khoản ở nước ngoài trái quy định; tham gia hoạt động rửa tiền.

Đảng viên không được kê khai không đúng, đầy đủ tài sản, thu nhập về số lượng, chủng loại, giá trị, đặc điểm và biến động của tài sản, thu nhập. Đồng thời, không chỉ đạo, tổ chức, kiểm tra, đôn đốc kê khai tài sản, thu nhập thuộc chức trách, nhiệm vụ được giao…

Điều 14/ Lợi dụng người có trách nhiệm dẫn đến việc ban hành quyết định sai, có lợi riêng cho bản thân hoặc tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp mà mình tham gia thông qua việc tổ chức du lịch, tặng quà, giải trí nhằm:

 • Ban hành chính sách, chế độ; phê duyệt dự án; quyết định thay đổi tuổi, bổ nhiệm, đề bạt chức vụ, thăng quân hàm, chuyển đổi vị trí công tác, thay đổi tội danh, mức án, hình thức kỷ luật; quyết định cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy phép, công nhận hoặc xác nhận học hàm, học vị, danh hiệu…

 • Quyết định phân bổ các nguồn lực ngân sách, tài nguyên, nhân lực, vốn đầu tư; nâng cấp, mở rộng cơ sở, quy mô, chỉ tiêu đào tạo, dạy nghề.

 • Quyết định thay đổi quy hoạch, dự án; chuyển đổi mục đích và quyền sử dụng đất; thay đổi mục đích sử dụng công trình, vốn đầu tư, sản xuất, kinh doanh…

Điều 15/ Dùng công quỹ để thăm viếng, tiếp khách, tặng quà, xây dựng công trình, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, đi lại vượt quá tiêu chuẩn, định mức hoặc trái quy định; Chiếm giữ, cho thuê, cho mượn tài sản của Nhà nước được giao quản lý, sử dụng trái quy định.

Điều 16/ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để cho bản thân hoặc bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột đi du lịch, tham quan, học tập, chữa bệnh ở trong nước hoặc ngoài nước bằng nguồn tài trợ khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 17/ Vi phạm về an ninh trật tự như:

 • Tổ chức, tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.

 • Cho vay trái quy định của pháp luật.

 • Sử dụng các chất ma tuý; uống rượu, bia đến mức bê tha và các tệ nạn xã hội khác.

 • Vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

 • Có hành vi bạo lực trong gia đình.

 • Vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình.

 • Chưa có vợ, có chồng, đang có vợ, có chồng mà sống chung hoặc quan hệ như vợ chồng với người khác…

Điều 18/ Mê tín, hoạt động mê tín như:

 • Đốt đồ mã bằng giấy hoặc bằng các vật liệu khác như máy bay, ô tô, xe máy, ti vi, tủ lạnh, nhà, thuyền, người, động vật… với số lượng lớn, gây lãng phí.

 • Xem số, xem bói, xóc thẻ, yểm bùa, trừ tà và những việc mê tín dị đoan khác. Hành nghề đồng cốt, thầy cúng, thầy bói nhằm lừa bịp để trục lợi.

 • Chủ trì, tham gia hoặc vận động, ủng hộ lập mới và xây dựng đền, chùa, miếu thờ, điện thờ, nơi thờ tự của các tôn giáo khi chưa được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 • Lợi dụng tín ngưỡng dưới mọi hình thức để trục lợi…

Điều 19/ Tổ chức việc cưới, việc tang, các ngày lễ, tết, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới; mừng thọ, mừng nhà mới, lên chức, lên cấp, chuyển công tác xa hoa, lãng phí hoặc nhằm trục lợi.

Ngoài ra, khi được mừng, biếu, tặng, cho (tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác) vượt quá quy định, không thể từ chối, Đảng viên phải báo cáo và chấp hành nghiêm chỉnh quyết định của tổ chức có thẩm quyền.

Trên đây là tổng hợp 19 điều Đảng viên không được làm theo quy định mới nhất hiện nay.

Trung tâm Giải pháp Hello 3S

( Nguồn: tổng hợp) 

 

Leave a Reply