Quy định về thời gian giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là bao lâu?

Xin chào Luật sư. Tôi có gửi 1 đơn phản ánh gửi lên Uỷ ban nhân dân phường. Đơn của tôi hiện nay gửi đi đã được 2 tháng nhưng chưa có phản hồi gì. Nhờ luật sư tư vấn giúp tôi thời gian giải quyết đơn kiến nghị theo quy định của pháp luật là bao lâu? Xin cảm ơn! ( Quận Bình Tân, HCM)

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận tư vấn của Trung tâm giải pháp Hello 3S.

Căn cứ vào những thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi qua form Liên hệ tại wesite hello3s.com , nội dung câu hỏi của bạn đã được chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau :

Căn cứ theo Khoản 1, điều 28 Luật tiếp công dân năm 2013 quy định:

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, người tiếp công dân có trách nhiệm trả lời trực tiếp hoặc thông báo bằng văn bản đến người đã đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một trong các nội dung sau đây:

a) Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được thụ lý để giải quyết;

b) Việc xem xét khiếu nại, tố cáo để thụ lý cần kéo dài thời gian do cần xác minh thêm theo quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo;

c) Từ chối thụ lý đối với khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình hoặc không đủ điều kiện thụ lý;

d) Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được chuyển đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

Theo căn cứ trên thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì người tiếp công dân có trách nhiệm trả lời trực tiếp hoặc thống báo đến người đã về việc nhữ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh một trong các nội dung sau:

  • Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được thụ lý để giải quyết;

  • Việc xem xét khiếu nại, tố cáo để thụ lý cần kéo dài thời gian do cần xác minh thêm theo quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo;

  • Từ chối thụ lý đối với khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình hoặc không đủ điều kiện thụ lý;

  • Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được chuyển đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

Như vậy thì trong thời hạn là 10 ngày làm việc thì cơ quan nhà nước sẽ phải trả lời trực tiếp hoặc gửi thông báo đến bạn về việc đã nhận được đơn của bạn và có thụ lý đơn để giải quyết hay từ chối thụ lý hay cần kéo dài thời gian. Với trường hợp của bạn trong thời gian là 2 tháng mà bạn vẫn chưa nhận được bất cứ phản hồi gì từ cơ quan nhà nước thì bạn cần khiếu nại về hành vi không trả lời này của cơ quan nhà nước.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn.
Trân trọng.

Leave a Reply